Statuut Kerkgenootschap

Vrije Geloofsgemeenschap

Het natuurlijke Pad

 

 1. Algemeen

Het kerkgenootschap 'Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad' is opgericht op 2 december 2021 te Nederhorst den Berg door Marc vdf Henzen en Annemarie vdf Masselman. Vrijheid is het hoogste goed. De natuur is het kerkgebouw. De Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad erkent zichzelf als kerkgenootschap met een eigen geloofsovertuiging, omschreven als Bronreligie. Het kerkgenootschap wordt geregeerd door dit Statuut.

 

 1. Bronreligie

Religio betekent herverbinden. De Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad werkt aan herstel van de verbroken verbinding tussen Mens en Bron. Leden vereren de Bron, het Goddelijke binnenin het zelf, in iedere cel van het fysieke lichaam, in het DNA en alomtegenwoordig daarbuiten, in de natuur en het hele universum. Door een goed (levend vanuit hartsverbinding) mens te zijn wordt de Bron geëerd en tot expressie gebracht. Allen zijn één, verbonden in het hart, met de Bron. Zo binnen, zo buiten. Niets staat tussen de mens en zijn Bron.

De Bron wordt gezien als allerhoogste oorsprong van alles. De eigen Bronverbinding staat centraal en geeft richting aan ieders individuele pad van zelfontwikkeling. Het gaat hierbij niet om het volgen van een externe guru, maar om het volgen van de innerlijke guru, de Bronverbinding in het hart. Die vormt het eigen morele kompas. Hier vloeit alle betekenis en zingeving uit voort.

Het woord Bron kan door ieder vrij vertaald worden door: God in alle talen/culturen, Schepper, Natuur, Kosmische macht etc. Alle heilige spirituele geschriften kunnen ter inspiratie dienen.

Visie op dood: Alles is energie en energie gaat nooit verloren. Bewustzijn is eindeloos en gaat door, ook na de fysieke dood. Alles komt voort uit de Bron en zal tot de Bron terugkeren.

 

 1. Doel

Het doel: Het leven vieren vanuit verbinding met de Bron, in harmonie met de natuur en de planeet Aarde.

Ieder lid streeft op eigen individuele wijze naar optimaal contact met de Bron en het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde, innerlijke wijsheid en eenheidsbewustzijn. Het volgen van natuurlijke principes vormt de leidraad.

 

 1. Uitgangspunten
 • Alles is bezield.
 • Goddelijk DNA van al wat leeft is heilig. In het verlengde hiervan wordt alle manipulatie van DNA afgewezen. Dit betreft mensen, dieren- en plantenrijk.
 • Lichamelijke integriteit;
  • je lichaam is je tempel,
  • in alle opzichten goed zorgen voor je lichaam,
  • zelfbeschikkingsrecht: niets mag zonder eigen uitdrukkelijke toestemming in het lichaam gebracht of uit het lichaam verwijderd worden.
 • Geestelijke integriteit;
  • ken jezelf,
  • jezelf zijn in alle eerlijkheid,
  • bij jezelf blijven; toetsen wat de buitenwereld van je wil aan je innerlijke stem (intuïtie/Bronverbinding), voor jezelf staan, op eigen kracht vertrouwen, grenzen respecteren en kunnen stellen,
  • dankbaarheid,
  • leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst,
  • vertrouwen op het zelfhelend vermogen,
  • goede (opbouwende, liefdevolle) intenties nastreven,
  • betrouwbaar zijn.
 • Liefde voor de natuur en de schepping als geheel.
 • Geweldloosheid; geen opzettelijke schade doen aan jezelf, andere mensen, dieren, planten en de planeet als geheel.
 • Bewustzijn van samenhang, alles hangt met alles samen.
 • Leven volgens de natuurlijke principes;
  • alles is energie,
  • respect voor de natuurlijke cycli,
  • bijdragen aan een gezonde aarde,
  • evenwicht in geven en nemen, rust en actie.
 • Respect voor ieders eigenheid, vrij van oordelen.
 • Vrijheid van interpreteren bieden, anders denken respecteren.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gezondheid en welzijn.
 • Leven vanuit de visie dat ieder mens vrij en gelijkwaardig is en derhalve iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes en daden. Een ieder gedraagt zich jegens elkander in een geest van verbinding.
 • Consequenties van eigen gedrag erkennen.

 

 1. Lidmaatschap

Ieder mens die de bovengenoemde uitgangspunten onderschrijft is welkom als lid van de Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad. Ieder lid is vrij om het lidmaatschap op ieder moment op te zeggen. Er wordt per lid een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd.

Aanmelden en uitschrijven kan via het contactformulier op de website onder vermelding van 'aanmelding lidmaatschap' of 'opzegging lidmaatschap'. Aanmelding als lid betekent automatisch dat je opgenomen wordt op de mailinglijst voor de nieuwsbrief. Door op de link 'unsubscribe' onderaan de nieuwsbrief te klikken word je automatisch uitgeschreven voor de nieuwsbrief en je lidmaatschap.

Registratie van persoonlijke gegevens ten behoeve van de ledenlijst wordt alleen gebruikt voor communicatie tussen bestuur en leden. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Aanmelding voor lidmaatschap houdt in dat het Statuut zorgvuldig is gelezen en dat de uitgangspunten onderschreven worden.

Ieder lid kan;

 • een voorstel doen voor een bijeenkomst,
 • initiatief nemen voor het organiseren van regiobijeenkomsten in kleinere kring,
 • thema's of onderwerpen inbrengen ter bespreking en/of filosofering,
 • meditaties en/of oefeningen inbrengen,
 • een voorstel doen voor een wijziging in het statuut,
 • een bestuursfunctie ambiëren, zich verkiesbaar stellen bij verkiezingen,
 • expertise delen met elkaar (zie in menu: expertise-register),
 • activiteiten aanmelden voor de agenda op de website via het contactformulier; (regio)bijeenkomsten ten behoeve van het kerkgenootschap en overige activiteiten bestemd voor leden.

Alle leden van de kerkgemeenschap zijn medeverantwoordelijk voor het succes van de gemeenschap. Vrijheid van geloofsbeleving staat voorop. Verschillen kunnen waardevolle discussies opleveren. We leren en groeien met elkaar. De gedeelde uitgangspunten vormen de vruchtbare grond waarop de gemeenschap verder kan uitgroeien.

Het bestuur is bevoegd om leden die ernstig inbreuk maken op de uitgangspunten van het statuut het lidmaatschap te ontnemen, uiteraard nadat hoor en wederhoor is toegepast. De ernst van het delict is ter beoordeling van het bestuur. Na maximaal drie waarschuwingen stemt het bestuur over het handhaven van het lidmaatschap. Bij gelijke stemmen van het bestuur zal worden besloten in het voordeel van het lid dat ter discussie staat.

 

 1. Bestuursstructuur

Het bestuur bestaat uit vier leden die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de taken die daaruit voortvloeien. Taken worden onder de bestuursleden verdeeld. Functies binnen het bestuur bestaan uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid. Door een wijziging van het statuut kan het bestuur indien gewenst worden uitgebreid.

De eerste bestuurders worden benoemd door de oprichters.

Ieder jaar zal er een evaluatie plaatsvinden; intern binnen het bestuur, extern middels een enquête onder de leden. Het bestuur zal alle feedback ter harte nemen en eventueel daar consequenties aan verbinden.

Een bestuurslid kan zijn positie verkiesbaar stellen na een jaar. Ieder bestuurslid committeert zich voor minimaal een jaar aan zijn bestuurstaak. Leden die een bestuursfunctie ambiëren kunnen dat aangeven. De leden kiezen het nieuwe bestuurslid.

De oprichters van de Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad hebben een vetorecht met betrekking tot het wijzigen van het statuut en de inhoud van de website zolang zij deel uitmaken van de Vrije Geloofsgemeenschap Het Natuurlijke Pad. Wanneer de oprichters zich zouden terugtrekken uit het kerkgenootschap, kan het kerkgenootschap blijven voortbestaan met behoud van de naam.

Taken/bevoegdheden bestuur:

 • Het bestuur bewaakt de uitgangspunten van het kerkgenootschap.
 • Het bestuur besluit over gewenste wijzigingen en/of voorstellen tot wijziging van het statuut en de inhoud van de website. Besluiten vereisen een meerderheid van stemmen.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief. Het bestuur kan een redactie benoemen die zorg draagt voor de uitgave van de nieuwsbrief.
 • Het bestuur gaat over de agenda van de bijeenkomsten, de agenda op de website en de agenda van de nieuwsbrief.
 • Het bestuur organiseert kerkelijke bijeenkomsten wanneer de omstandigheden dat toelaten (financiën, locatie etc.).
 • Het bestuur komt bijeen in vergadering zodra een van de bestuursleden dat nodig acht, echter minimaal 1 x per 2 maanden.
 • Het bestuur organiseert ledenvergaderingen, minimaal 1 x per jaar. Hiervan wordt melding gedaan door middel van een oproep in de nieuwsbrief.
 • De penningmeester legt administratieve verantwoording af aan het bestuur.
 • Het bestuur controleert de inkomsten en uitgaven van het kerkgenootschap.
 • Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast.
 • Het bestuur wijst een bestuurslid aan die het kerkgenootschap naar de buitenwereld toe zal vertegenwoordigen.
 • Het bestuur wijst een bestuurslid aan die de inhoud van de website beheert.

 

7. Financiën

Het bestuur zal jaarlijks de jaarrekening en nieuwe begroting presenteren aan de leden. De penningmeester stelt de jaarrekening op. Het bestuur zal twee onafhankelijke financieel deskundige leden uit de gemeenschap benoemen om de jaarrekening te controleren en te bevestigen.

Het kerkgenootschap maakt gebruik van een zakelijke rekening bij de Florijnbank. Hierop kunnen donaties van leden worden gestort. De Florijnbank is een onafhankelijke rentevrije bank. Alle informatie hierover is te vinden op: https://betalenmetflorijn.nl/veelgestelde-vragen/

Praktische Informatie met betrekking tot doneren wordt verstrekt bij aanmelding als lid en via de nieuwsbrief.

Donaties worden niet gerestitueerd. Alle kosten zullen gedekt moeten worden door het saldo op de rekening. Er zullen geen leningen worden gedaan bij derden.

Het kerkgenootschap is niet aangesloten bij de ANBI (Algemeen nut beogende instelling).

In geval het kerkgenootschap opgeheven wordt zal de rekening worden opgeheven en het saldo worden gedoneerd aan een goed doel. Leden kunnen een goed doel voordragen. Door middel van een stemming onder de leden zal het goede doel bepaald worden. Leden krijgen de eindafrekening gepresenteerd.

 

12. Contactgegevens

www.vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl

info@vrijegeloofsgemeenschaphetnatuurlijkepad.nl